Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.112.51/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 kwietnia 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 9 lutego 2017 r. - IPA/Komisja
(Sprawa T-635/16) 1

Język postępowania: angielski

(2017/C 112/71)

(Dz.U.UE C z dnia 10 kwietnia 2017 r.)

Prezes siódmej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 428 z 21.11.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.