Dz.U.UE.C.2018.455.32/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 22 października 2018 r. - Rose Gesellschaft / EUIPO - Iviton (TON JONES)
(Sprawa T-633/18)

Język skargi: niemiecki

(2018/C 455/43)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Rose Gesellschaft mbH (Wiedeń, Austria) (przedstawiciel: adwokat R. Kornfeld)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Iviton s. r. o. (Prešov, Słowacja)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy TON JONES - zgłoszenie nr 15 109 614

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie R 2136/2017-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- nakazanie Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dalsze prowadzenie postępowania w sprawie sprzeciwu z pominięciem przyjętej podstawy oddalenia;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania;
- w żadnym wypadku nieobciążanie skarżącej kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009.