Dz.U.UE.C.2018.445.16/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 24 października 2018 r. - Grupo Orenes / EUIPO - Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots)
(Sprawa T-63/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Bingo VIVA! Slots - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy vive bingo - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/2001] - Przedmiot sporu

Język postępowania: hiszpański

(2018/C 445/20)

(Dz.U.UE C z dnia 10 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Grupo Orenes, SL (Murcja, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat M.J. Sanmartín Sanmartín)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: S. Palmero Cabezas, pełnomocnik).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: Akamon Entertainment Millenium, SL (Barcelona, Hiszpania)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 7 listopada 2017 r. (sprawa R 453/2016-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Grupo Orenes a Akamon Entertainment Millenium.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Grupo Orenes, SL zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 95 z 27.3.2017.