Sprawa T-628/17: Wyrok Sądu z dnia 1 czerwca 2022 r. - Aeris Invest v. Komisja Europejska i SRB

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.294.19/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 1 czerwca 2022 r. - Aeris Invest/Komisja i SRB
(Sprawa T-628/17) 1

[Unia gospodarcza i walutowa - Unia bankowa - Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych (SRM) - Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w przypadku podmiotu znajdującego się na progu upadłości lub zagrożonego upadłością - Przyjęcie przez SRB programu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do Banco Popular Español - Delegowanie uprawnień - Prawo do bycia wysłuchanym - Prawo własności - Obowiązek uzasadnienia - Artykuły 14, 18 i 20 rozporządzenia (UE) nr 806/2014]

Język postępowania: hiszpański

(2022/C 294/27)

(Dz.U.UE C z dnia 1 sierpnia 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Aeris Invest Sarl (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci M. Roca Junyent, R. Vallina Hoset, G. Serrano Fenollosa, E. Galán Burgos i M. Varela Suárez)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Flynn i A. Steiblyté, pełnomocnicy), Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (przedstawiciele: J. King i M. Fernández Rupérez, pełnomocnicy, które wspierali adwokaci B. Meyring, S. Schelo, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch i S. Ianc)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: L. Aguilera Ruiz i J. Rodríguez de la Rúa Puig, pełnomocnicy), Parlament Europejski (przedstawiciele: P. López-Carceller, M. Martínez Iglesias, L. Visaggio, J. Etienne, M. Menegatti i M. Sammut, pełnomocnicy), Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A. de Gregorio Merino, J. Bauerschmidt, H. Marcos Fraile i A. Westerhof Lofflerová, pełnomocnicy), Banco Santander SA (Santander, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci J. Rodríguez Cárcamo, A. Rodríguez Conde, D. Sarmiento Ramírez-Escudero i J. Remón Peñalver)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności, po pierwsze, wydanej przez SRB na sesji wykonawczej decyzji SRB/EES/2017/08 z dnia 7 czerwca 2017 r. dotyczącej przyjęcia programu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do Banco Popular Español SA oraz, po drugie, decyzji Komisji (UE) 2017/1246 z dnia 7 czerwca 2017 r. zatwierdzającej program restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do Banco Popular Español (Dz.U. 2017, L 178, s. 15).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Aeris Invest Sàrl pokrywa własne koszty, a także koszty poniesione przez Komisję Europejską, Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) i Banco Santander SA.

3) Królestwo Hiszpanii, Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej pokrywają własne koszty.

1 Dz.U. C 374 z 6.11.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.