Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.95.33/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2020 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 31 stycznia 2020 r. - Shindler i in. / Komisja
(Sprawa T-627/19 R)

[Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii - Obywatele Zjednoczonego Królestwa zamieszkali w innym państwie członkowskim Unii - Utrata obywatelstwa Unii - Skarga na bezczynność - Niedopuszczalność wniosku w przedmiocie środków tymczasowych]

Język postępowania: francuski

(2020/C 95/42)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Harry Shindler (Porto d'Ascoli, Włochy) i pięciu pozostałych skarżących, których nazwiska zostały wymienione w załączniku do postanowienia (przedstawiciel: adwokat J. Fouchet)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Erlbacher, C. Giolito i E. Montaguti, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 279 TFUE i art. 156 regulaminu postępowania przed Sądem żądanie mające na celu, po pierwsze, zawieszenie mocy obowiązującej wyraźnej odmowy z dnia 13 września 2019 r. uznania przez Komisję jej bezczynności oraz, po drugie, nakazanie Komisji zastosowania określonych środków tymczasowych w celu utrzymania obywatelstwa Unii skarżących po dacie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej oraz wydanie przez nią tymczasowej decyzji w sprawie statusu alternatywnego tego obywatelstwa obejmującego różne środki związane z wjazdem, pobytem, prawami socjalnymi oraz aktywnością zawodową, które obowiązywałyby w przypadku braku porozumienia w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.

Sentencja

1) Wniosek w przedmiocie środków tymczasowych zostaje odrzucony.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.