Sprawa T-626/20: Wyrok Sądu z dnia 21 grudnia 2022 r. - Landwärme v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.83.16

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 marca 2023 r.

Wyrok Sądu z dnia 21 grudnia 2022 r. - Landwarme/Komisja
(Sprawa T-626/20) 1

[Pomoc państwa - Rynek biogazu - Zwolnienia podatkowe rekompensujące dodatkowe koszty produkcji - Decyzje o niewnoszeniu zastrzeżeń - Skarga o stwierdzenie nieważności - Interes prawny - Dopuszczalność - Brak wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego - Poważne trudności - Artykuł 108 ust. 2 i 3 TFUE - Artykuł 4 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) 2015/1589 - Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014 - 2020 - Kumulacja pomocy - Pomoc przyznana przez kilka państw członkowskich - Biogaz przywożony - Zasada niedyskryminacji - Artykuł 110 TFUE]

Język postępowania: niemiecki

(2023/C 83/18)

(Dz.U.UE C z dnia 6 marca 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Landwarme GmbH (Monachium, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci J. Bonhage i M. Frank)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Blanck, A. Bouchagiar i P. Němečková, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Królestwo Szwecji (przedstawiciele: O. Simonsson, C. Meyer Seitz, A. Runeskjold, M. Salborn Hodgson, H. Shev, H. Eklinder i R. Shahsavan Eriksson, pełnomocnicy)

Przedmiot

W skardze wniesionej na podstawie art. 263 TFUE skarżąca żąda stwierdzenia nieważności, po pierwsze, decyzji Komisji C(2020) 4489 final z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie pomocy państwa SA.56125 (2020/N) - Szwecja - Przedłużenie i zmiana systemu SA.49893 (2018/N) - Zwolnienie podatkowe dla biogazu i biopropanu, których źródłem nie jest żywność i które wykorzystuje się do produkcji ciepła, a po drugie, decyzji Komisji C(2020) 4487 final z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie pomocy państwa SA.56908 (2020/N) - Szwecja - Przedłużenie i zmiana systemu na rzecz biogazu przeznaczonego do wykorzystania jako paliwo silnikowe w Szwecji.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2020) 4489 final z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie pomocy państwa SA.56125 (2020/N) - Szwecja - Przedłużenie i zmiana systemu SA.49893 (2018/N) - Zwolnienie podatkowe dla biogazu i biopropanu, których źródłem nie jest żywność i które wykorzystuje się do produkcji ciepła.

2) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2020) 4487 final z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie pomocy państwa SA.56908 (2020/N) - Szwecja - Przedłużenie i zmiana systemu na rzecz biogazu przeznaczonego do wykorzystania jako paliwo silnikowe w Szwecji.

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty, a także koszty poniesione przez Landwärme GmbH.

4) Królestwo Szwecji pokrywa własne koszty.

1 Dz.U. C 414 z 30.11.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.