Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.144.46/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 maja 2017 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 10 marca 2017 r. - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA
(Sprawa T-625/16 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Europejska Agencja Chemikaliów - REACH - Opłata należna za rejestrację substancji - Obniżka przyznana mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom - Decyzja nakładająca opłatę administracyjną i opłatę dodatkową - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru)

Język postępowania: polski

(2017/C 144/64)

(Dz.U.UE C z dnia 8 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (Grajewo, Polska) (przedstawiciel: T. Dobrzyński, radca prawny)

Strona pozwana: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (przedstawiciele: E. Maurage, J.P. Trnka oraz M. Heikkilä, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek złożony na podstawie art. 278 i 279 TFUE, zmierzający do zarządzenia środków tymczasowych dotyczących, po pierwsze, zawieszenia wykonania decyzji nr SME(2016) 2851 z dnia 23 czerwca 2016 r. stwierdzającej, że skarżąca nie mogła skorzystać z obniżeń opłaty mających zastosowanie dla średnich przedsiębiorstw, po drugie, zobowiązania strony pozwanej do anulowania wystawionych na podstawie wspomnianej decyzji faktur, a mianowicie faktur ECHA nr 10058238 i nr 10058239 z dnia 23 czerwca 2016 r.

Sentencja

1) Wniosek w przedmiocie środków tymczasowych zostaje oddalony.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.