Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.161.25/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 maja 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 5 kwietnia 2017 r. - Tractel Greifzug/EUIPO - Shenxi Machinery (Kształt wciągarki z napędem motorycznym)
(Sprawa T-621/15) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Trójwymiarowy unijny znak towarowy - Kształt wciągarki z napędem motorycznym - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego - Artykuł 7 ust. 1 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 161/34)

(Dz.U.UE C z dnia 22 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Tractel Greifzug GmbH (Bergisch Gladbach, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci U. Lüken i C. Maierhöfer)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Hanf, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: Shenxi Machinery Co. Ltd (Wuxi, Chiny) (przedstawiciel: adwokat C. Vossius)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 3 września 2015 r. (sprawa R 1658/2014-1) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku pomiędzy Shenxi Machinery a Tractel Greifzug.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Tractel Greifzug GmbH pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
3) Shenxi Machinery Co. Ltd pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 16 z 18.1.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.