Sprawa T-618/22: Skarga wniesiona w dniu 4 października 2022 r. - Amazonen-Werke H. Dreyer/EUIPO (Kombinacja kolorów zielonego i pomarańczowego)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.441.28/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 listopada 2022 r.

Skarga wniesiona w dniu 4 października 2022 r. - Amazonen-Werke H. Dreyer/EUIPO (Kombinacja kolorów zielonego i pomarańczowego)
(Sprawa T-618/22)

Język postępowania: angielski

(2022/C 441/39)

(Dz.U.UE C z dnia 21 listopada 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Amazonen-Werke H. Dreyer SE & Co. KG (Hasbergen-Gaste, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat C. Neuhierl)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską graficznego znaku towarowego przedstawiającego kombinację kolorów zielonego i pomarańczowego - zgłoszenie nr 1 461 516

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie R 2006/2021-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesiony zarzut

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.