Sprawa T-607/22: Skarga wniesiona w dniu 30 września 2022 r. - Kozitsyn/Rada

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.432.35

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 listopada 2022 r.

Skarga wniesiona w dniu 30 września 2022 r. - Kozitsyn/Rada
(Sprawa T-607/22)

Język postępowania: francuski

(2022/C 432/43)

(Dz.U.UE C z dnia 11 listopada 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Andrey Anatolyevich Kozitsyn (Verkhnyaya Pyshma, Rosja) (przedstawiciel: adwokat J. Grand d'Esnon)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Skarżący wnosi do Sądu o:

- tytułem głównym, stwierdzenie nieważności:

decyzji Rady (WPZiB) 2022/1272 z dnia 21 lipca 2022 r. 1 .. w zakresie, w jakim dotyczy ona A.A. Kozitsyna;

rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2022/1270 z dnia 21 lipca 2022 r. 2 .. w zakresie, w jakim dotyczy ono A.

A. Kozitsyna;

decyzji Rady (WPZiB) 2022/329 z dnia 25 lutego 2022 r. 3 .;

rozporządzenia Rady (UE) 2022/330 z dnia 25 lutego 2022 r. 4 .;

- tytułem ewentualnym,

stwierdzenie nieważności:

decyzji Rady (WPZiB) 2022/1272 z dnia 21 lipca 2022 r. w zakresie, w jakim dotyczy ona A.A. Kozitsyna;

rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2022/1270 z dnia 21 lipca 2022 r., w zakresie w jakim dotyczy ono A. A. Kozitsyna;

art. 1 pkt 2 lit. g) decyzji Rady (WPZiB) 2022/329 z dnia 25 lutego 2022 r.;

art. 1 pkt 1) lit. g) rozporządzenia Rady (UE) 2022/330 z dnia 25 lutego 2022 r.

- w każdym wypadku

zasądzenie od Rady Unii Europejskiej kosztów postępowania na podstawie art. 140 b) regulaminu postępowania przed Sądem.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi dziewięć zarzutów, które są zasadniczo identyczne z zarzutami podniesionymi w sprawie T-234/22, Ismailova/Rada lub do nich podobne.

1 Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1272 z dnia 21 lipca 2022 r. dotycząca zmiany decyzji 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. 2022, L 193, s. 219).
2 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/1270 z dnia 21 lipca 2022 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.U. 2022, L 193, s. 133).
3 Decyzja Rady (WPZIB) 2022/329 z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. 2022, L 50, s. 1).
4 Rozporządzenie Rady (UE) 2022/330 z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.U. 2022, L 51, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.