Sprawa T-607/21: Wyrok Sądu z dnia 14 września 2022 r. - Blueroots Technology/EUIPO - Rezk Salama i Breitlauch rozporządzenia nr 207/2009 rozporządzenia 2017/1001]]

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.432.26

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 listopada 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 14 września 2022 r. - Blueroots Technology/EUIPO - Rezk Salama i Breitlauch (SKILLTREE STUDIOS)
(Sprawa T-607/21) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy SKILLTREE STUDIOS - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Brak charakteru opisowego - Charakter odróżniający - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Język postępowania: niemiecki

(2022/C 432/31)

(Dz.U.UE C z dnia 11 listopada 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Blueroots Technology GmbH (Graz, Austria) (przedstawiciel: adwokat A. Huber Erlenwein)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: M. Eberl i D. Hanf, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Christof Rezk Salama (Trewir, Niemcy), Linda Breitlauch (Trewir) (przedstawiciel: adwokat F. Weber)

Przedmiot

W swojej skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności i zmianę decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 28 lipca 2021 r. (sprawa R 2218/2020-4).

Sentencja

1) Skarga zostaje w części odrzucona, a w pozostałym zakresie oddalona.

2) Blueroots Technology GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 462 z 15.11.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.