Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.455.27

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 8 października 2018 r. - ZF / Komisja
(Sprawa T-605/18)

Język postępowania: francuski

(2018/C 455/36)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZF (przedstawiciel: adwokat J.N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 30 listopada 2017 r. ustalającej uprawnienia emerytalne skarżącego ze skutkiem od dnia 6 marca 2015 r. oraz decyzji z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zwrotu tak zwanych nienależnych kwot;
- obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżący podnosi pięć zarzutów.

1. Zarzut pierwszy dotyczący na bezprawności cofnięcia aktu prawnego przyznającego prawa podmiotowe, ponieważ uprawnienia skarżącego zostały ustalone w chwili podjęcia służby w ESDZ w dniu 1 października 2011 r. zgodnie z art. 15 ust. 1 Warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Skarżący uważa zatem, że albo ta decyzja była zgodna z prawem i nie mogła zostać cofnięta, albo była niezgodna z prawem, a wtedy cofnięcie mogło nastąpić jedynie w rozsądnym terminie.
2. Zarzut drugi dotyczący naruszenia prawa, polegającego na tym, że decyzja o zatrudnieniu skarżącego jako członka personelu tymczasowego w grupie zaszeregowania AD12, stopień 8, z określonym stażem pracy w dniu 1 listopada 2007 r. była decyzją zgodną z prawem oraz z umową wiążącą strony i nie mogła zostać cofnięta i zastąpiona decyzją stosującą współczynnik korygujący powodujący znaczne obniżenie wynagrodzenia skarżącego.
3. Zarzut trzeci dotyczący oczywistego błędu w ocenie popełnionego przez Komisję przy podejmowaniu decyzji o wykonywaniu przez skarżącego obowiązków na poziomie kierownika działu.
4. Zarzut czwarty dotyczący naruszenia obowiązku uzasadnienia, ponieważ zaskarżone decyzje są pozbawione właściwego uzasadnienia.
5. Zarzut piąty dotyczący naruszenia art. 85 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej z uwagi na to, że skarżący nie mógł zostać poinformowany o jakiejkolwiek nieprawidłowości decyzji ustalającej jego prawa w chwili podjęcia służby w ESDZ.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.