Sprawa T-602/21: Wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2022 r - Kubara v. EUIPO rozporządzenia 2017/1001 - Pewność prawa - Uzasadnione oczekiwania]

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.303.43

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 sierpnia 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2022 r - Kubara/EUIPO (good calories)
(Sprawa T-602/21) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego good calories - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Pewność prawa - Uzasadnione oczekiwania]

Język postępowania: polski

(2022/C 303/54)

(Dz.U.UE C z dnia 8 sierpnia 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Kubara sp. z o.o. (Częstochowa, Polska) (przedstawiciel: radca prawny A. Suskiewicz)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Walicka, pełnomocnik)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 14 lipca 2021 r. (sprawa R 2167/2020-1).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Kubara sp. z o.o. zostaje obciążona kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 462 z 15.11.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.