Sprawa T-602/21: Skarga wniesiona w dniu 20 września 2021 r. - Kubara/EUIPO (good calories) - OpenLEX

Sprawa T-602/21: Skarga wniesiona w dniu 20 września 2021 r. - Kubara/EUIPO (good calories)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.462.57/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 listopada 2021 r.

Skarga wniesiona w dniu 20 września 2021 r. - Kubara/EUIPO (good calories)
(Sprawa T-602/21)

Język postępowania: polski

(2021/C 462/69)

(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: Kubara sp. z o.o. (Częstochowa, Polska) (przedstawiciel: A. Suskiewicz, radca prawny)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego good calories - zgłoszenie nr 18 193 512

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie R 2167/2020-1

Żądanie

Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001;

Naruszenie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań i zasady pewności prawa z uwagi na rejestrację przez EUIPO w charakterze wspólnotowych znaków towarowych oznaczeń "Fit calories" i "GREEN CALORIES";

Niedokonanie przez Pierwsza Izbę Odwoławczą EUIPO pełnej analizy wykazu towarów i usług dla których została dokonana odmowa rejestracji spornego znaku towarowego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.