Sprawa T-599/19: Wyrok Sądu z dnia 3 marca 2021 r. - EM v. Parlament Europejski.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.148.16/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 lipca 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 3 marca 2021 r. - EM / Parlament *

(Sprawa T-599/19) 1

[Służba publiczna - Personel tymczasowy - Mobbing - Wniosek o udzielenie wsparcia - Oddalenie wniosku - Przejście na emeryturę - Obowiązek wspomagania - Zasada dobrej administracji - Obowiązek dbałości]

Język postępowania: francuski

(2021/C 148/21)

(Dz.U.UE C z dnia 26 kwietnia 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: EM (przedstawiciel: adwokat M. Casado García-Hirschfeld)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: D. Boytha, C. González Argüelles i T. Lazian, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE mająca na celu uzyskanie, po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu z dnia 31 października 2018 r. oddalającej wniosek skarżącego o udzielenie wsparcia, utrzymanej w mocy decyzją z dnia 24 maja 2019 r. oddalającą zażalenie, a po drugie, odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesioną w wyniku tych decyzji w ocenie skarżącego szkodę i doznaną krzywdę.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Każda ze stron pokrywa własne koszty.
* Wyrok został uchylony w zakresie, w jakim Sąd oddalił żądania odszkodowawcze w części, w której dotyczyły one naprawienia szkody poniesionej przez wnoszącego odwołanie w związku z pozbawieniem go zadań do wykonania w okresie od dnia 8 grudnia 2016 r. do dnia 1 czerwca 2018 r., czyli do dnia przejścia na emeryturę, zgodnie z wyrokiem z dnia 2 czerwca 2022 r. (Dz.U.UE.C.2022.284.11/2).
1 Dz.U. C 383 z 11.11.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.