Sprawa T-595/22 R: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 14 lutego 2023 r. - Ferreira de Macedo Silva v. Frontex

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.127.40/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 kwietnia 2023 r.

Postanowienie prezesa Sądu z dnia 14 lutego 2023 r. - Ferreira de Macedo Silva/Frontex
(Sprawa T-595/22 R)

[Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Służba publiczna - Personel tymczasowy - Zwolnienie przed upływem okresu próbnego - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru]

Język postępowania: angielski

(2023/C 127/52)

(Dz.U.UE C z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Carlos Miguel Ferreira de Macedo Silva (Cercal do Alentejo, Portugalia) (przedstawiciel: L. Rolo, adwokat)

Strona pozwana: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (przedstawiciele: S. Karkala, pełnomocnik, wspierany przez B. Wagenbaura, adwokat)

Przedmiot

We wniosku opartym na art. 278 i 279 TFUE skarżący domaga się zawieszenia wykonania decyzji Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) z dnia 29 sierpnia 2022 r. o rozwiązaniu jego umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego przed upływem okresu próbnego.

Sentencja

1) Wniosek w przedmiocie środków tymczasowych zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.