Sprawa T-592/20: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2020 r. - Univers Agro v. EUIPO - Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.390.41

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 listopada 2020 r.

Skarga wniesiona w dniu 28 września 2020 r. - Univers Agro/EUIPO - Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE)
(Sprawa T-592/20)

Język skargi: angielski

(2020/C 390/59)

(Dz.U.UE C z dnia 16 listopada 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Univers Agro EOOD (Sofia, Bułgaria) (przedstawiciel: adwokat C. Hernández-Martí Pérez)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co. Ltd (Dongying, Chiny)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "AGATE" - unijny znak towarowy nr 16 440 596

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie R 725/2019-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
uznanie unijnego znaku towarowego nr 16 440 596 za ważny;
obciążenie EUIPO oraz w stosownym wypadku, interwenienta kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 59 ust. 1 lit. b) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 poprzez uznanie, że właściciel unijnego znaku towarowego działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego;
Naruszenie art. 60 ust. 1 lit. c) w związku z art. 8 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.