Sprawa T-591/17: Wyrok Sądu z dnia 6 czerwca 2019 r. - Europejski Bank Inwestycyjny v. Syria. - OpenLEX

Sprawa T-591/17: Wyrok Sądu z dnia 6 czerwca 2019 r. - Europejski Bank Inwestycyjny v. Syria.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.280.39

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 sierpnia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 6 czerwca 2019 r. - EBI/Syria
(Sprawa T-591/17) 1

(Klauzula arbitrażowa - Umowa pożyczki "Water Supply Deir Ez Zor Region" nr 80310 - Niewykonanie umowy - Zwrot kwot wypłaconych tytułem zaliczki - Odsetki za opóźnienie - Postępowanie zaoczne)

Język postępowania: angielski

(2019/C 280/54)

(Dz.U.UE C z dnia 19 sierpnia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciele: początkowo P. Chamberlain, T. Gilliams, F. Oxangoiti Briones i J. Shirran, następnie F. Oxangoiti Briones, J. Klein i J. Shirran, pełnomocnicy, wspierani przez D. Artsa, adwokata, i T. Cuswortha, solicitor)

Strona pozwana: Syryjska Republika Arabska

Przedmiot

Oparte na art. 272 TFUE żądanie zasądzenia od Syryjskiej Republiki Arabskiej zwrotu kwot należnych w ramach umowy pożyczk i "Water Supply Deir Ez Zor Region" nr 80310, powiększonych o odsetki za opóźnienie.

Sentencja

1)
Syryjska Republika Arabska zostaje zobowiązana do zwrotu na rzecz Unii Europejskiej, reprezentowanej przez Europejsk i Bank Inwestycyjny (EBI), kwoty w wysokości 404 425,58 EUR.
2)
Wspomniana kwota zostaje powiększona o odsetki za opóźnienie w wysokości 3,5% w skali rocznej naliczone od kwot głównych i odsetek umownych od dnia 25 sierpnia 2017 r. do dnia zapłaty.
3)
W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
4)
Syryjska Republika Arabska zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 369 z 30.10.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.