Dz.U.UE.C.2019.44.46

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 22 listopada 2018 r. - Endoceutics / EUIPO - Merck (FEMIVIA)
(Sprawa T-59/18) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego FEMIVIA - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy FEMIBION INTIMA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/58)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Endoceutics, Inc. (Quebec, Kanada) (przedstawiciel: adwokat M. Wahlin)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: A. Lukošiūtė, pełnomocnik).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Merck KGaA (Darmstadt, Niemcy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 27 listopada 2017 r. (sprawa R 280/2017-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Merck a Endoceutics.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Endoceutics, Inc. zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 112 z 26.3.2018.