Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.337.23

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 października 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 27 sierpnia 2019 r. - Gothe i Kunz/EUIPO - Aldi Einkauf (FAIR ZONE)
(Sprawa T-589/19)

Język skargi: niemiecki

(2019/C 337/24)

(Dz.U.UE C z dnia 7 października 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Oliver Gothe (Kolonia, Niemcy), Martin Kunz (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: adwokat K. Kruse)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "FAIR ZONE" - unijny znak towarowy nr 16 977 852

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie R 2253/2018-4.

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- oddalenie sprzeciwu Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG
- obciążenie EUIPO @@ kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.