Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.195.28/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 28 kwietnia 2017 r. - HN/Komisja
(Sprawa T-588/16) 1

[Służba publiczna - Urzędnicy - Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1023/2013 - Nowelizacja regulaminu pracowniczego - Nowe zasady przebiegu kariery zawodowej i awansowania do grup zaszeregowania AD 13 i AD 14 - Urzędnicy należący do grupy zaszeregowania AD 12 - Pełnienie szczególnych obowiązków - Artykuł 30 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego - Postepowanie w sprawie awansu (2014) - Wniosek o zaliczenie do kategorii stanowisk "radca lub stanowisko równoważne" - Brak odpowiedzi organu powołującego - Postepowanie w sprawie awansu (2015) - Ponowny wniosek o zaliczenie do kategorii stanowisk "radca lub stanowisko równoważne" lub "kierownik wydziału lub stanowisko równoważne" - Oddalenie wniosku przez organ powołujący - Potwierdzający charakter odmowy zaliczenia do kategorii stanowisk "radca lub stanowisko równoważne" - Wymogi dotyczące postępowania poprzedzającego wniesienie skargi - Niedopuszczalność]

Język postępowania: francuski

(2017/C 195/39)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: HN (przedstawiciele: adwokaci F. Sciaudone i R. Sciaudone)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Ehrbar i A.C. Simon, pełnomocnicy, wspomagani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot

Wniosek na podstawie art. 270 TFUE mający na celu stwierdzenie nieważności "decyzji o oddaleniu wniosku [skarżącego] o uznanie, że pełni on szczególne obowiązki stanowiące podstawę do zaliczenia go do kategorii stanowisk »radca lub stanowisko równoważne« na podstawie art. 30 ust. 3 załącznika XIII do [nowego] regulaminu pracowniczego" oraz decyzji SEC(2013) 691 z dnia 18 grudnia 2013 r., zatytułowanej: "Komunikat Komisji w sprawie zmiany zasad dotyczących składu gabinetów członków Komisji i rzeczników".

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) HN zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 251 z 11.7.2016 (sprawa zarejestrowana początkowo w Sądzie do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej pod numerem F-18/16, przekazana do Sądu Unii Europejskiej w dniu 1.9.2016).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.