Sprawa T-586/10: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2010 r. - Aktieselskabet af 21. november 2001 przeciwko OHIM - Parfums Givenchy (only givenchy).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.80.19/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 marca 2011 r.

Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2010 r. - Aktieselskabet af 21. november 2001 przeciwko OHIM - Parfums Givenchy (only givenchy)

(Sprawa T-586/10)

(2011/C 80/36)

Język skargi: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 12 marca 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Aktieselskabet af 21. november 2001 (Brande, Dania) (przedstawiciel: adwokat C. Christiansen)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Parfums Givenchy SA (Levallois Perret, France)

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 7 października 2010 r. w sprawie R 1556/2009-2; i

– obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Parfums Givenchy SA

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy w kolorze "only givenchy" dla towarów z klasy 3 - zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 3980241

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: skarżąca

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: zarejestrowany w Danii słowny znak towarowy nr VR 2001 03359 "ONLY" m.in. dla towarów z klas 3 i 9; zarejestrowany w Danii słowny znak towarowy nr VR 2001 02183 "ONLY" dla towarów z klasy 25; słowny wspólnotowy znak towarowy nr 638833 "ONLY" dla towarów z klas 14, 18 i 25

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu w całości

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia Rady nr 207/2009 ze względu na błędne ustalenie przez Izbę Odwoławczą, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd i że właściwy krąg odbiorców nie stwierdziłby więzi lub związku pomiędzy wcześniejszymi znakami towarowymi a zakwestionowanym znakiem towarowym.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.