Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.339.27/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 września 2014 r.

Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2014 r. - Inditex przeciwko OHIM - Ansell (ZARA)
(Sprawa T-584/14)

Język skargi: hiszpański

(2014/C 339/32)

(Dz.U.UE C z dnia 29 września 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat C. Duch)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą byli również: Zainab Ansell i Roger Ansell (Moshi, Tanzania)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie R 1118/2013-2 w zakresie, w jakim potwierdziła wygaśnięcie z powodu nieużywania prawa do wspólnotowego znaku towarowego "ZARA" nr 112 755 dla następujących usług z klasy 39: "usługi związane z transportem, dystrybucją (dostawą) towarów, w szczególności artykułów odzieżowych, obuwia i akcesoriów, perfum i kosmetyków"; stwierdzenie, że Izba Odwoławcza naruszyła art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, dopuszczając się:
- naruszenia prawa poprzez stwierdzenie, że franczyzobiorcy Inditexu stanowią integralną część wewnętrznej organizacji spółki, podczas gdy w rzeczywistości są to odrębne od grupy Inditexu jednostki prawne;
- błędu w ocenie dowodów poprzez zarzucenie stronie skarżącej, że nie przedstawiła dowodów dotyczących wysokości obrotów generowanych z tytułu oferowania usług transportu w celu wykazania skierowanego na zewnątrz używania znaku towarowego, mimo że dowody te zostały przedstawione w postępowaniu odwoławczym;
- obciążenie OHIM i, w razie wstąpienia do sprawy, Zainaba Ansella i Rogera Ansella kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku: Słowny znak towarowy "ZARA" zarejestrowany dla usług z klas 39 i 42 - wspólnotowy znak towarowy nr 112 755

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Skarżąca

Strona wnosząca o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do wspólnotowego znaku towarowego: Zainab Ansell i Roger Ansell

Decyzja Wydziału Unieważnień: Uwzględnienie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.