Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.32

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2019 r. - Silver Plastics i Johannes Reifenhäuser/Komisja
(Sprawa T-582/15) 1

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyk - Rynek opakowań spożywczych do sprzedaży detalicznej - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE - Dowód uczestnictwa w kartelu - Jednolite i ciągłe naruszenie - Zasada równości broni - Prawo do "konfrontacji" - Komunikat w sprawie współpracy - Znaczna wartość dodana - Możliwość przypisania noszącego znamiona naruszenia zachowania - Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien z 2006 r. - Równość traktowania - Górna granica grzywny)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 305/38)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Silver Plastics GmbH & Co. KG (Troisdorf, Niemcy) i Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG (Troisdorf) (przedstawiciele: M. Wirtz, S. Möller i W. Carstensen, Rechtsanwälte)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Biolan, G. Meessen, I. Zaloguin i L. Wildpanner, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie główne częściowego stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2015)4336 final z dnia 24 czerwca 2015 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa AT.39563 - Opakowania spożywcze do sprzedaży detalicznej) oraz, tytułem żądania ewentualnego, obniżenie grzywny nałożonej solidarnie na skarżące.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Silver Plastics GmbH & Co. KG i Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG zostają obciążone kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 16 z 18.1.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.