Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.195.27

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 28 kwietnia 2017 r. - Azoulay i in./Parlament
(Sprawa T-580/16) 1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Personel tymczasowy - Wynagrodzenie - Dodatki rodzinne -Dodatek edukacyjny - Odmowa zwrotu wydatków na edukację - Artykuł 3 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego - Uzasadnione oczekiwania - Równe traktowanie - Zasada dobrej administracji)

Język postępowania: francuski

(2017/C 195/38)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Irit Azoulay (Bruksela, Belgia), Andrew Boreham (Wansin-Hannut, Belgia), Mirja Bouchard (Villers-la-Ville, Belgia) i Darren Neville (Ohain, Belgia) (przedstawiciel: adwokat M. Casado García-Hirschfeld)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: E. Taneva i L. Deneys, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga złożona na podstawie art. 270 TFUE i mającą na celu stwierdzenie nieważności decyzji indywidualnych Parlamentu z dnia 24 kwietnia 2015 r. o odmowie przyznania dodatków edukacyjnych za rok 2014/2015 oraz, w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji indywidualnych Parlamentu z dnia 17 i 19 listopada 2015 r. o częściowym oddaleniu zażaleń skarżących złożonych w dniu 20 lipca 2015 r.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Irit Azoulay, Andrew Boreham, Mirja Bouchard i Darren Neville zostają obciążeni kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 145 z 25.4.2016 (sprawa początkowo zarejestrowana przed Sądem ds. Służby Publicznej Unii Europejskiej pod numerem F-9/16 i przekazana Sądowi Unii Europejskiej w dniu 1 września 2016 r.).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.