Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.337.21

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 października 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2019 r. - The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO (sprzęt gimnastyczny lub sportowy)
(Sprawa T-579/19)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 337/22)

(Dz.U.UE C z dnia 7 października 2019 r.)

Strona

Strona skarżąca: The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR (Monachium, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat J. Hellmann-Cordner)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny wzór: Zgłoszenie zbiorowe wzorów wspólnotowych (sprzęt gimnastyczny lub sportowy) - zgłoszenie nr 5807 179-0001- 0012

Zaskarżona decyzja: Decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie R 573/2019-3

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- stwierdzenie nieważności decyzji EUIPO z dnia 16 stycznia 2019 r. w zakresie, w jakim nie uznano w niej pierwszeństwa wzorów wspólnotowych nr 5807179-0001-0012; uznanie zastrzeżonego pierwszeństwa z dnia 26 października 2017 r. oraz dokonanie skorygowanego ogłoszenia wzorów wspólnotowych ze wskazaniem pierwszeństwa;
- zwrot opłaty za odwołanie;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania;
- posiłkowo, przeprowadzenie rozprawy.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 41 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.