Sprawa T-576/21: Skarga wniesiona w dniu 13 września 2021 - Tinnus Enterprises / EUIPO - Mystic Products and Koopman... - OpenLEX

Sprawa T-576/21: Skarga wniesiona w dniu 13 września 2021 - Tinnus Enterprises / EUIPO - Mystic Products and Koopman International (Urządzenia do przesyłu cieczy)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.462.50/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 listopada 2021 r.

Skarga wniesiona w dniu 13 września 2021 - Tinnus Enterprises / EUIPO - Mystic Products and Koopman International (Urządzenia do przesyłu cieczy)
(Sprawa T-576/21)

Język skargi: angielski

(2021/C 462/61)

(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Teksas, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: adwokat T. Wuttke)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Hiszpania), Koopman International BV (Amsterdam, Niderlandy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego wzoru: Strona skarżąca

Sporny wzór: Wzór wspólnotowy nr 1 431 829-0006

Zaskarżona decyzja: Decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie R 1005/2018-3

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

- zmianę zaskarżonej decyzji, w taki sposób, aby

- uwzględnić odwołanie strony skarżącej,

- oddalić w całości wnioski złożone przez wnoszących o unieważnienie prawa do spornego wzoru,

- obciążyć wnoszących o unieważnienie prawa do wzoru kosztami postępowania poniesionymi przez stronę skarżącą przed Izbą Odwoławczą i Wydziałem Unieważnień;

- obciążenie wnoszących o unieważnienie prawa do wzoru kosztami postępowania poniesionymi przez stronę skarżącą.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie zasad określonych w wyroku z dnia 24 marca 2021 r., Lego/EUIPO - Delta Sport Handelskontor (Klocek stanowiący część zestawu konstrukcyjnego) (T-515/19, niepublikowany, EU:T:2021:155);

- Naruszenie zasad określonych w wyroku z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172);

- Naruszenie art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002;

- Błędna interpretacja zgłoszenia patentowego EP 3 005 948 A2 i złożonego przez skarżącą zbiorowego zgłoszenia wzorów nr 1 431 829-0001-0010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.