Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.436.55

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 25 września 2018 r. - Crédit agricole / EBC
(Sprawa T-576/18)

Język postępowania: francuski

(2018/C 436/78)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Credit agricole SA (Montrouge, Francja) (przedstawiciele: adwokaci A. Champsaur i A. Delors)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (EBC)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie, na podstawie art. 256 i 263 TFUE, nieważności decyzji ECB-SSM-2018-FRCAG-75, wydanej przez EBC w dniu 16 lipca 2018 r.;
- obciążenie EBC kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczy nadużycia władzy towarzyszącego wydaniu przez Europejski Bank Centralny decyzji z dnia 16 lipca 2018 r., nakładającej na stronę skarżącą sankcję administracyjną z powodu trwałego naruszania wymogów dotyczących kapitału podstawowego, przewidzianych w art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. 2013, L 176, s. 1) (zwanej dalej "zaskarżoną decyzją"). W kwestii tej skarżąca podnosi następujące argumenty:
- tytułem głównym podnosi ona, że EBC naruszył prawo w ramach przyjętej przez siebie wykładni art. 26 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, gdyż przepis ten nie nakłada na instytucje [kredytowe] obowiązku uzyskania wcześniejszej zgody EBC w przedmiocie zaklasyfikowania akcji zwykłych do kapitału podstawowego TIER 1;
- pomocniczo, na wypadek gdyby Sąd miał uznać, że zaklasyfikowanie akcji zwykłych do kapitału podstawowego TIER 1 bez uprzedniej zgody EBC stanowi naruszenie art. 26 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, skarżąca twierdzi, że w kontekście stosowania rzeczonego przepisu nie dopuściła się żadnego uchybienia umyślnie, względnie w wyniku niedbalstwa, a zaskarżona decyzja narusza zasadę pewności prawa;
- tym bardziej pomocniczo, na wypadek gdyby Sąd miał stwierdzić uchybienie oraz możliwość nałożenia sankcji wobec skarżącej, skarżąca twierdzi, że ze względu na znikomość wagi zarzucanego jej uchybienia oraz jej współpracy, zaskarżona decyzja narusza zasadę proporcjonalności.
2. Zarzut drugi dotyczy naruszenia podstawowych gwarancji procesowych skarżącej przez EBC, ponieważ EBC oparł zaskarżoną decyzję na zarzutach, do których skarżąca nie mogła się ustosunkować.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.