Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.337.20

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 października 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 16 sierpnia 2019 r. - Tinnus Enterprises/EUIPO - Mystic Products Import & Export i Koopman International (Fluid distribution equipment)
(Sprawa T-574/19)

Język skargi: angielski

(2019/C 337/21)

(Dz.U.UE C z dnia 7 października 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Teksas, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokat A. Odle i J. St Ville, barrister)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Hiszpania), Koopman International BV (Amsterdam, Niderlandy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego wzoru: Strona skarżąca

Sporny wzór: Wzór wspólnotowy nr 1431 829-0001

Zaskarżona decyzja: Decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie R 1002/2018-3

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- zmianę zaskarżonej decyzji, w taki sposób, aby (i) uwzględnić odwołanie strony skarżącej; (ii) oddalić w całości wnioski nr ICD 10292 i nr ICD 10689 złożone przez wnioskujących o unieważnienie zarejestrowanego spornego wzoru wspólnotowego; (iii) obciążyć wnioskujących o unieważnienie kosztami postępowania poniesionymi przez stronę skarżącą przed Izbą Odwoławczą i Wydziałem Unieważnień; tytułem żądania ewentualnego, przekazanie sprawy do Wydziału Unieważnień w celu rozpoznania kwestii z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002.
- obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 1 i motywu 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.