Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.23/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2020 r. - Muratbey Gida / EUIPO (Kształt plecionego sera)
(Sprawa T-570/19) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie trójwymiarowego unijnego znaku towarowego - Kształt plecionego sera - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: niemiecki

(2020/C 175/29)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Muratbey Gida Sanayi ve Ticaret AŞ (Stambuł, Turcja) (przedstawiciel: adwokat M. Schork)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: Söder, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 czerwca 2019 r. (sprawa R 106/2019-4) dotyczącą rejestracji oznaczenia trójwymiarowego tworzonego przez kształt plecionego sera jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Muratbey Gida Sanayi ve Ticaret AŞ zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 328 z 30.9.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.