Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.381.55/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 listopada 2015 r.

Skarga wniesiona w dniu 29 września 2015 r. - Federcaccia della Regione Liguria i in./Komisja
(Sprawa T-570/15)

Język postępowania: włoski

(2015/C 381/66)

(Dz.U.UE C z dnia 16 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Federcaccia della Regione Liguria i in. (Genua, Włochy) Matteo Anfossi (Taggia, Włochy), Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell'ambiente naturale (ANUU) - LIGURIA (Genua, Włochy), Alessio Piana (Cremolino, Włochy), Giovanno Bordo (Bargagli, Włochy), Maria Teresa Esposito (Bargagli, Włochy), Ezio Giacomo Isola (Davagna, Włochy), Luca Fossardi (Recco, Włochy), Adriano Zanni (Valbrevenna, Włochy), Luigi Marco Tiscornia (Ne, Włochy), Andrea Campanile (Cassano Spinola, Włochy) (przedstawiciele: A. Bruni, A. Mozzati i P. Balletti, avvocati)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie, że Komisja Europejska w sposób zawiniony zaniechała zbadania początkowych danych Key Concepts pozyskanych przez Włochy dotyczących wiosennych migracji słonki, drozda i kwiczoła i porównania ich z takimi samymi danymi pozyskanymi przez Francję, uchybiając w ten sposób spoczywającemu na niej obowiązkowi opracowania spójnych danych międzynarodowych dotyczących tych trzech gatunków wędrownych w geograficznie i klimatycznie jednorodnych środowiskach terytorialnych.
- stwierdzenie, że Komisja Europejska w sposób zawiniony zaniechała uaktualnienia włoskich danych Key Concept dotyczących początku wiosennej migracji słonki, drozda i kwiczoła, poprzez ich ujednolicenie i zharmonizowanie z tymi samymi danymi francuskimi uznanymi za prawidłowe i zgodne z prawem, przyjmując za początek wiosennej migracji tych trzech gatunków drugą dekadę lutego również we Włoszech;
- stwierdzenie, że Komisja Europejska ustanowiła, bez prawidłowych i poprawnych przesłanek, wymóg wprowadzenia we Włoszech, a w szczególności w Ligurii, nieuzasadnionych ograniczeń odstrzału słonek, drozdów i kwiczołów w stosunku do tego, co jest dozwolone we Francji, a w szczególności na Korsyce i na południu Francji, przyśpieszając na dzień 20 stycznia zakończenie w Toskanii okresu polowań na wspomniane trzy gatunki wędrowne;
- uznanie za niezgodne z prawem, ze względu na nierówne traktowanie państw członkowskich lub regionów państw członkowskich i na brak prawidłowych przesłanek, postępowania EU PILOT nr 6955/14/ENVI wszczętego przez Komisję tylko wobec państwa włoskiego, bez równoległego podjęcia takiej inicjatywy wobec Francji i bez przeprowadzenia jakiegokolwiek wstępnego badania pozwalającego zebrać spójne informacje uzasadniające opóźnienie o miesiąc szacunkowego rzeczywistego początku wiosennej migracji słonki, drozda i kwiczoła na Korsyce i na południu Francji(20 lutego) w stosunku do początku wiosennej migracji w Toskanii (20 stycznia);
- uznanie za niezgodne z prawem zaniechania Komisji w stosunku do wezwania do usunięcia uchybień notyfikowanego jej przez skarżące stowarzyszenia w dniu 29 maja 2015 r, i jednocześnie uznanie odpowiedzi Komisji z dnia 9 września 2015 r. przekazanej pismem ENV.D.2/MC-GM/vf/Ares(2015)3758354 za wymijającą;
- nakazanie Komisji dostosowania włoskich danych Key concept dotyczących początku wiosennej migracji słonki, drozda i kwiczoła do danych Key Concepts z Francji, w celu przyjęcia za początek tej migracji drugiej dekady lutego;
- w każdym wypadku nakazanie Komisji dostosowania włoskich danych Key Concepts dotyczących początku wiosennej migracji słonki, drozda i kwiczoła w Ligurii do odpowiednich francuskich danych Key Concepts odnoszących się do Korsyki i do południa Francji, w celu przyjęcia za początek tej migracji drugiej dekady lutego;
- nakazanie Komisji naprawienia szkód, które zostały i zostaną poniesione przez skarżące stowarzyszenia łowieckie z powodu jej uchybień i zaniechań, w sposób, jaki Sąd uzna za odpowiedni i słuszny.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty są takie jak te podniesione w sprawie T-562/15.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.