Dz.U.UE.C.2018.436.54/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 21 września 2018 r. - VE / ESMA
(Sprawa T-567/18)

(2018/C 436/76)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: VE (przedstawiciele: adwokaci N. Flandin i L. Levi)

Strona pozwana: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

Żądania

Skarżący wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji ESMA z dnia 11 czerwca 2018 r. oddalającej jego zażalenie na decyzję ESMA z dnia 14 listopada 2017 r. o rozwiązaniu z nim umowy o pracę;
- w razie potrzeby, jednoczesne stwierdzenie nieważności decyzji ESMA z dnia 14 listopada 2017 r.;
- zasądzenie zadośćuczynienia za doznaną przez skarżącego krzywdę;
- obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżący podnosi sześć zarzutów.

1. Zarzut pierwszy, że skarżącemu nie doręczono decyzji o rozwiązaniu z nim umowy o pracę z zachowaniem właściwego okresu wypowiedzenia, określonego w jego umowie.
2. Zarzut drugi, naruszenia prawa do bycia wysłuchanym.
3. Zarzut trzeci, naruszenia obowiązku uzasadnienia, zgodnie z art. 41 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, zawierającym obowiązek uzasadnienia decyzji przez administrację.
4. Zarzut czwarty, błędnej podstawy prawnej decyzji o oddaleniu żądań skarżącego oraz decyzji o rozwiązaniu umowy, gdyż obie zostały wydane na podstawie sprawozdania z oceny (2016), które jest obarczone oczywistymi błędami w ocenie.
5. Zarzut piąty, naruszenia zasady proporcjonalności.
6. Zarzut szósty, naruszenia spoczywającego na stronie pozwanej obowiązku staranności, w związku z problemami zdrowotnymi skarżącego i jego ogólnymi warunkami pracy.