Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.337.19/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 października 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2019 r. - Lozano Arana i in./EUIPO - Coltejer (LIBERTADOR)
(Sprawa T-564/19)

Język skargi: angielski

(2019/C 337/20)

(Dz.U.UE C z dnia 7 października 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Antonio Lozano Arana (Cali, Kolumbia), Daniel Simon Benmaor (Marsylia, Francja), Marion Esther Benmaor (Marsylia), Valérie Brigitte Danielle Servant (Marrakesz, Maroko) (przedstawiciele: adwokat M. Angelier)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Coltejer SA (Itagüí, Antioquia, Kolumbia)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciele spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy LIBERTADOR - unijny znak towarowy nr 9 067 414

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie R 2482/2018-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych (prawo do obrony, prawo dostępu do sądu);
- Naruszenie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.