Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.337.19/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 października 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2019 r. - Perfect Bar/EUIPO (PERFECT Bar)
(Sprawa T-563/19)

Język postępowania: angielski

(2019/C 337/19)

(Dz.U.UE C z dnia 7 października 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Perfect Bar LLC (San Diego, Kalifornia, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci F. Miazzetto, J. Gracia Albero, R. Seoane Lacayo i E. Cebollero González)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego PERFECT Bar - zgłoszenie nr 15 376 064

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie R 372/2019-5

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania przed Sądem i EUIPO.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 94 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- naruszenie art. 72 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.