Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.337.18

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 października 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2019 r. - Klein/Komisja
(Sprawa T-562/19)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 337/18)

(Dz.U.UE C z dnia 7 października 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Christoph Klein (Großgmain, Austria) (przedstawiciel: adwokat H.J. Ahlt) Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie, że Komisja Europejska uchybiła zobowiązaniom, gdyż pozostała bezczynna we wszczętej przez Niemcy w dniu 7 stycznia 1998 r. procedurze klauzuli ochronnej w odniesieniu do wyrobu medycznego oznaczonego znakiem CE "Inhaler Broncho-Air" i nie wydała decyzji zgodnie z art. 8 ust. 2 dyrektywy 93/42/EWG 1 ;
- obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi siedem zarzutów.

1. Zarzut pierwszy: Komisja Europejska naruszyła art. 8 ust. 2 dyrektywy 93/42/EWG, gdyż od momentu wszczęcia w dniu 7 stycznia 1998 r. procedury klauzuli ochronnej w odniesieniu do wyrobu medycznego oznaczonego znakiem CE "Inhaler Broncho-Air" nie podjęła żadnej decyzji, przy czym nie przysługuje jej w tym zakresie żadne uznanie.
2. Zarzut drugi: Z powodu niewydania decyzji (bezczynność) Komisja Europejska naruszyła art. 34 TFUE i prawo do swobodnego przepływu towarów w przypadku wyrobu medycznego "Inhaler Broncho-Air".
3. Zarzut trzeci: Komisja Europejska naruszyła art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej "kartą"), ponieważ w ten sposób odmówiono stronie skarżącej dostępu do kontroli decyzji i skorzystania z przysługującego jej prawa do obrony przed właściwym organem sądowym lub Trybunałem.
4. Zarzut czwarty: Komisja Europejska naruszyła art. 41 karty, ponieważ do tej pory nie zostały wysłuchane podmioty dotknięte krajowym zarządzeniem wprowadzającym zakaz i nie została wydana decyzja w rozsądnym terminie mimo wymogów prawa Unii określonych w art. 8 ust. 2 dyrektywy 93/42/EWG.
5. Zarzut piąty: Nie wydając decyzji, Komisja Europejska naruszyła prawo strony skarżącej do własności przewidziane w art. 17 karty, gdyż wskutek tego strona skarżąca nie może wprowadzić swojego wyrobu "Inhaler Broncho-Air" do obrotu.
6. Zarzut szósty: Bezczynność Komisji Europejskiej stanowi ponadto naruszenie art. 20 karty, zasady równości wobec prawa, gdyż instytucja ta wydała decyzję w porównywalnych przypadkach. Podobnie prowadzi to do naruszenia zasady niedyskryminacji wyrażonej w art. 21 karty.
7. Zarzut siódmy: Z powodu niewydania przez Komisję Europejską decyzji strona skarżąca jest od ponad 20 lat pozbawiona prawa do wykonywania pracy w swoim wybranym swobodnie zawodzie jako wynalazca "Inhaler Broncho-Air", co stanowi naruszenie przez Komisję Europejską art. 15 karty.
1 Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych (Dz.U. 1993, L 169, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.