Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.113.14/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 kwietnia 2011 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 16 lutego 2011 r. - Nencini przeciwko Parlamentowi

(Sprawa T-560/10 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Poseł do Parlamentu Europejskiego - Zwrot dodatków wypłaconych z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia asystentów parlamentarnych i kosztów podróży - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru)

(2011/C 113/29)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 9 kwietnia 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Riccardo Nencini (Barberino di Mugello, Włochy) (przedstawiciel: adwokat F. Bertini)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: N. Lorenz, A. Caiola i D. Moore, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie zawieszenia wykonania kilku decyzji Parlamentu Europejskiego zarządzających zwrot dodatków parlamentarnych, które miały zostać nienależnie pobrane.

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.