Sprawa T-56/02: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.314.14/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 grudnia 2004 r.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
z dnia 14 października 2004 r.
w sprawie T-56/02: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(Konkurencja - Art. 81 WE - Porozumienie w sprawie ustalenia cen i sposobów pobierania opłat za usługi wymiany gotówki - Niemcy - Procedura zaoczna)

(2004/C 314/35)

(Język postępowania: niemiecki)

(Dz.U.UE C z dnia 18 grudnia 2004 r.)

W sprawie T-56/02, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG z siedzibą w Monachium (Niemcy), reprezentowanego przez adwokatów: W. Knappa, T. Müllera-Ibolda oraz B. Bergmanna z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, mającej za przedmiot wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2003/25/WE z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania wszczętego na podstawie art. 81 Traktatu WE - [sprawa COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) - Opłaty bankowe za konwersję walut strefy euro - Niemcy] (Dz.U. 2003, L 15, str. 1), Sąd (piąta izba) w składzie: P. Lindh, prezes, R. García-Valdecasas i J. D. Cooke, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał dnia 14 października 2004 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Decyzja Komisji 2003/25/WE z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania wszczętego na podstawie art. 81 WE - [sprawa COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) - Opłaty bankowe za konwersję walut strefy euro - Niemcy] jest nieważna w zakresie dotyczącym skarżącego.

2) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 109 z 4.5.2002.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.