Sprawa T-554/22: Skarga wniesiona w dniu 1 września 2022 r. - Carmeuse Holding/Komisja

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.418.49

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 października 2022 r.

Skarga wniesiona w dniu 1 września 2022 r. - Carmeuse Holding/Komisja
(Sprawa T-554/22)

Język postępowania: angielski

(2022/C 418/63)

(Dz.U.UE C z dnia 31 października 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Carmeuse Holding SRL (Brasov, Rumunia) (przedstawiciele: adwokaci S. Olaru, R. Ionescu i R. Savin)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- połączenie niniejszej skargi o stwierdzenie nieważności ze skargą wniesioną przez Carmeuse na decyzję Komisji 2022/C 160/09 z dnia 14 lutego 2022 r., która jest przedmiotem sprawy nr T-385/22;

- uznanie skargi za dopuszczalną i zasadną;

- stwierdzenie nieważności decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2022 r. zlecającej centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie zmian w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Cypru, Łotwy, Luksemburga, Węgier, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej 1  w zakresie, w jakim ustala ona błędną liczbę bezpłatnych uprawnień, które mają zostać przydzielone instalacjom strony skarżącej Valea Mare Pravat i Fieni na każdy rok w latach 2021-2025 i zmniejsza:

- liczbę 5 444 bezpłatnych uprawnień dla instalacji Carmeuse Holding SRL - Valea Mare Pravat znajdującej się w Valea Mare Pravat, Rumunia, ID 55 w rejestrze Unii, na każdy rok w latach 2021-2025

- liczbę 4 667 bezpłatnych uprawnień dla instalacji Carmeuse Holding SRL - Fieni, znajdującej się w Fieni, Rumunia, ID 56 w rejestrze Unii, na każdy rok w latach 2021-2025;

- liczbę 3 473 bezpłatnych uprawnień dla instalacji Carmeuse Holding SRL - Chiscadaga, znajdującej się Chiscadaga, Rumunia ID 57, w rejestrze Unii, na każdy rok w latach 2021-2025;

- obciążenie strony pozwanej kosztami poniesionymi przez stronę skarżącą w niniejszym postępowaniu;

- podjęcie wszelkich innych środków jakich wymagają względy słuszności.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty.

1. Zarzut pierwszy, dotyczący tego, że w zaskarżonej decyzji dokonano błędnego obliczenia liczby bezpłatnych uprawnień do emisji, które należy przydzielić instalacjom Carmeuse. Komisja dopuściła się bowiem oczywistego naruszenia prawa i oczywistego błędu w ocenie, ponieważ zaskarżona decyzja opiera się na skierowanym do Carmeuse wniosku Komisji o zastosowanie metody obliczania sprzecznej z aktami regulacyjnymi wydanymi dla instalacji Carmeuse.

2. Zarzut drugi, dotyczący tego, że Komisja przy wydawaniu zaskarżonej decyzji naruszyła kilka podstawowych zasad prawa Unii, mianowicie zasadę równości, zasadę pewności i uzasadnionych oczekiwań oraz prawo Carmeuse do dobrej administracji oraz prawo do obrony.

3. Zarzut trzeci, dotyczący tego, że zaskarżona decyzja nie została wystarczająco uzasadniona w odniesieniu do liczby bezpłatnych uprawnień do emisji przydzielonych instalacjom Carmeuse, ponieważ nie przedstawia ona szczegółowo procesu decyzyjnego, ani powodów odrzucenia argumentów Carmeuse, a także nie odnosi się do istotnych powodów, dla których zastosowana w ten sposób przez Komisję formuła zastępuje obowiązujące przepisy.

1 Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2022 r. zlecająca centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie zmian w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Cypru, Łotwy, Luksemburga, Węgier, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej 2022/C 236/04 - C/2022/2590 (Dz.U. 2022 C 236, s. 5).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.