Sprawa T-553/22: Skarga wniesiona w dniu 6 września 2022 r. - RC/Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.424.39/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 listopada 2022 r.

Skarga wniesiona w dniu 6 września 2022 r. - RC/Komisja Europejska
(Sprawa T-553/22)

Język postępowania: portugalski

(2022/C 424/51)

(Dz.U.UE C z dnia 7 listopada 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: RC (przedstawiciele: S. Gemas Donario i S. Soares, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2020) 8550 final z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie systemu pomocy SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) wdrożonego przez Portugalię na rzecz Zona Franca de Madeira (ZFM) - Schemat III;

- obciążenie Komisji kosztami.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi sześć zarzutów.

1. Zarzut pierwszy dotyczy spełnienia przesłanek zgodności schematu III w Zona Franca da Madeira, w szczególności w odniesieniu do pochodzenia zysków i utworzenia i utrzymania miejsc zatrudnienia w regionie.

2. Zarzut drugi dotyczy nieuzasadnionej spóźnionej reakcji Komisji.

3. Zarzut trzeci dotyczy niewystarczającego wykonania obowiązku uzasadnienia.

4. Zarzut czwarty dotyczy prawa do sprawiedliwego procesu.

5. Zarzut piąty dotyczy ochrony uzasadnionych oczekiwań.

6. Zarzut szósty dotyczy zasady ochrony pewności prawa.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.