Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.44.56/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 16 listopada 2018 r. - OT / Komisja
(Sprawa T-552/16) 1

Służba publiczna - Personel tymczasowy - Kandydatura na stanowisko dyrektora EMCDDA - Odrzucenie kandydatury - Opinia komitetu konsultacyjnego ds. Powoływania - Akt niepodlegający zaskarżeniu - oczywista niedopuszczalność

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/71)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: OT (przedstawiciel: adwokat D. Sobor)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Simonetti i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot

Złożony na podstawie art. 270 TFUE wniosek, po pierwsze, o stwierdzenie nieważności "decyzji [Komisji] z dnia 26 września 2014 r. o odrzuceniu [jego] kandydatury [...] na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), a po drugie, o naprawienie szkody i krzywdy, których skarżąca doznała.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) OT zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 383 z 17.10.2016 (sprawa początkowo zarejestrowana w Sądzie do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej pod numerem F-75/15, przekazana do Sądu Unii Europejskiej w dniu 1.9.2016).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.