Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.337.16

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 października 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2019 r. - Nitto Pharmaceutical Industries/EUIPO - Chiesi Farmaceutici (NOSTER)
(Sprawa T-550/19)

Język skargi: angielski

(2019/C 337/16)

(Dz.U.UE C z dnia 7 października 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Nitto Pharmaceutical Industries Ltd (Kioto, Japonia) (przedstawiciel: adwokat P. Voutilainen)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Chiesi Farmaceutici SpA (Parma, Włochy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską znaku towarowego NOSTER - rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską nr 1 332 950

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie R 2279/2018-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.