Dz.U.UE.C.2019.4.28/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2018 r. - Troszczynski/Parlament
(Sprawa T-550/17) 1

Prawo instytucjonalne - Członek Parlamentu Europejskiego - Przywileje i immunitety - Decyzja o uchyleniu immunitetu parlamentarnego - Działalność bez związku z wykonywaniem mandatu poselskiego - Postępowanie w sprawie uchylenia immunitetu - Odpowiedzialność pozaumowna - Szkoda - Związek przyczynowy

Język postępowania: francuski

(2019/C 4/38)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Mylène Troszczynski (Noyon, Francja) (przedstawiciel: adwokat F. Wagner)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: początkowo M. Dean i S. Alonso de León, następnie S. Alonso de León, N. Görlitz i S. Seyr, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, wniosek na podstawie art. 263 TFUE o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 14 czerwca 2017 r., na mocy której Parlament uchylił immunitet skarżącej a po drugie, wniosek na podstawie art. 268 TFUE o zadośćuczynienie za krzywdę, której w swej ocenie doznała.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Mylène Troszczynski zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 357 z 23.10.2017.