Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.337.14

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 października 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 6 sierpnia 2019 r. - Riginos Emporiki kai Mesitiki/EUIPO - Honda Motor (ONDA 1962)
(Sprawa T-548/19)

Język skargi: angielski

(2019/C 337/14)

(Dz.U.UE C z dnia 7 października 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Riginos Emporiki kai Mesitiki AE (Glyfada, Grecja) (przedstawiciel: adwokat V. Oikonomidis)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Honda Motor Co. Ltd (Tokio, Japonia)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego ONDA 1962 w kolorach białym, czarnym i niebieskim - zgłoszenie nr 15 419 559

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie R 2384/2017-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w całości, w taki sposób, aby odwołanie zostało uwzględnione, a sprzeciw został oddalony w całości;
- obciążenie pozwanego całością kosztów wynikających z postępowań lub związanych z postępowaniami przed Wydziałem Sprzeciwów, Izbą Odwoławczą oraz nininiejszym postępowaniem przed Sądem.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- Naruszenie art. 94 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- Naruszenie art. 95 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.