Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.38.25

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 lutego 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 15 grudnia 2016 r. - Hiszpania/Komisja
(Sprawa T-548/14) 1

[Unia celna - Przywóz produktów z tuńczyka pochodzących z Ekwadoru - Retrospektywne pokrycie należności celnych przywozowych - Wniosek o niedokonywanie pokrycia należności celnych przywozowych - Artykuł 220 ust. 2 lit. b) i art. 236 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 - Zawiadomienie dla importerów publikowane w Dzienniku Urzędowym - Dobra wiara - Wniosek o umorzenie należności celnych przywozowych - Artykuł 239 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92]

Język postępowania: hiszpański

(2017/C 038/33)

(Dz.U.UE C z dnia 6 lutego 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: A. Rubio González, abogado del Estado)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Arenas, A. Caeiros, B.-R. Killmann, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie oparte na art. 263 TFUE dotyczące stwierdzenia nieważności art. 2 decyzji Komisji C(2014) 3007 final z dnia 15 maja 2014 r., w której stwierdza się, że w konkretnym przypadku umorzenie należności celnych przywozowych jest uzasadnione w pewnej kwocie oraz że nie jest ono uzasadnione w innej kwocie (sprawa REM/03/2013)

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność art. 2 decyzji Komisji C(2014) 3007 final z dnia 15 maja 2014 r., w której uznano, że w konkretnym przypadku umorzenie należności celnych przywozowych jest uzasadnione w pewnej kwocie oraz że nie jest ono uzasadnione w innej kwocie (sprawa REM/03/2013).
2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 315 z 15.9.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.