Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.16/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2020 r. - Teeäär/BCE
(Sprawa T-547/18) 1

[Służba publiczna - Personel EBC - Program wspierania rozwoju kariery zawodowej poza EBC - Oddalenie wniosku o dopuszczenie do udziału - Przesłanki kwalifikujące - Odmienne wymagania dotyczące stażu pracy w zależności od tego, czy członek personelu jest zaklasyfikowany do pojedynczego czy podwójnego przedziału płacowego - Zaszeregowanie do przedziału płacowego w zależności od rodzaju stanowiska pracy - Równość traktowania - Proporcjonalność - Oczywisty błąd w ocenie]

(2020/C 175/19)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Raivo Teeäär (Tallin, Estonia) (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: D. Camilleri Podestà i F. Malfrère, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE i art. 50a statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, po pierwsze, o stwierdzenie nieważności decyzji EBC z dnia 27 lutego 2018 r. odrzucającej zgłoszenie skarżącego do programu pilotażowego wspierania kariery zawodowej poza EBC oraz, w razie potrzeby, decyzji EBC z dnia 3 lipca 2018 r. oddalającej szczególne odwołanie skarżącego od wspomnianej decyzji z dnia 27 lutego 2018 r., a po drugie, o naprawienie szkody, jaką miał ponieść z powodu tej decyzji.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Raivo Teeäär zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 427 z 26.11.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.