Dz.U.UE.C.2019.25.39/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 15 listopada 2018 r. - Haufe-Lexware/EUIPO - Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare)
(Sprawa T-546/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Leshare - Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy LEXWARE - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/ 1001] - Podobieństwo oznaczeń

Język postępowania: angielski

(2019/C 25/50)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Haufe-Lexware GmbH & Co. KG (Fryburg Bryzgowijski, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat N. Hebeis)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: M. Fischer i D. Walicka, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Le Shi Holdings (Beijing) Ltd (Pekin, Chiny)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 15 czerwca 2017 r. (sprawa R 1691/2016-4), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Haufe-Lexware a Le Shi Holdings (Beijing).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Haufe-Lexware GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 338 z 9.10.2017.