Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.4.20/1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2018 r. - Dyson/Komisja
(Sprawa T-544/13 RENV) 1

Dyrektywa 2010/30/UE - Wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie dotyczące zużycia energii oraz innych zasobów poprzez produkty związane z energią - Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę - Etykietowanie energetyczne odkurzaczy - Istotny element aktu upoważaniającego

Język postępowania: angielski

(2019/C 4/27)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Dyson Ltd (Malmesbury, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: F. Carlin, barrister, E. Batchelor i M. Healy, solicitors, wspierani przez A. Patsę, avocat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Flynn, K. Herrmann i K. Talabér-Ritz, pełnomocnik)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 665/2013 z dnia 3 maja 2013 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy (Dz.U. 2013, L 192, s. 1).

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 665/2013 z dnia 3 maja 2013 r. uzupełniającego dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Komisji w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy.
2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania, w tym również kosztami związanymi z postępowaniem odwoławczym przed Trybunałem.
1 Dz.U. C 344 z 23.11.2013.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.