Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.337.12

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 października 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2019 r. - Rumunia/Komisja
(Sprawa T-543/19)

Język postępowania: rumuński

(2019/C 337/13)

(Dz.U.UE C z dnia 7 października 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Rumunia (przedstawiciele: C. Canț ăr, M. Chicu, A. Rotăreanu i E. Gane, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie częściowej nieważności decyzji C(2019)4027 final z dnia 23 maja 2019 r., w sposób następujący:
a) w zakresie odnoszącym się do kwot wpisanych w kolumnach 2 i, wiersz 1 tabeli dotyczącej salda w treści decyzji C(2019)4027 wersja ostateczna, ponieważ Komisja jest zobowiązana do ponownego obliczenia tych kwot z uwzględnieniem stopy dofinansowania w wysokości 85 % środków przeznaczonych na priorytety 1 i 2 Programul Operaț ional 2014RO16M1OP001 Infrastructură Mare (programu operacyjnego dotyczącego wielkiej infrastruktury) (POIM)]
b) w zakresie odnoszący się do obliczenia kwot w euro, które można przypisać, do funduszy na priorytety 1 i 2 POIM w załączniku do decyzji C(2019)4027 final, a dokładniej:
- części dotyczącej Fondo FC, punkt 1)- Plan finansowy - Tabela 18a - wers AP1 - kolumna C - Stopa współfinansowania - 75 % i zastąpienie przez 85 %, zgodnie z decyzją C(2018)8890 final, ponieważ Komisja jest zobowiązana do ponownego obliczenia, z uwzględnieniem stopy dofinansowania w wysokości 85 %, kwot zapisanych:
- w punkcie 3) - Załącznik 1 - riga AP1, kolumna F - Kwota, którą można przypisać funduszom i kolumna F7 - Kwota, którą można przypisać funduszom i kwota już wypłacona ograniczona do udziału funduszu;
- w punkcie 4) - Oliczenie salda rocznego - wers AP1, kolumna CA i kolumna R - Kwota, którą można przypisać funduszom;
- w punkcie 5) - Saldo roczne - kolumna T - Zweryfikowana kwota, którą można przypisać funduszom;
- w punkcie 5) - Saldo roczne - kolumna V - wers "Do odzyskania";
- części dotyczącej funduszu EFRR, punkt 1 - Plan finansowy - Tabela 18a - wers AP2 - kolumna C - Stopa - 75 % i zastąpienie przez 85 %, zgodnie z decyzją C(2018)8890 final, ponieważ Komisja jest zobowiązana do ponownego obliczenia, z uwzględnieniem stopy dofinansowania w wysokości 85 %, kwot zapisanych:
- w punkcie 3 - Załącznik 1 - wers AP2, kolumna F - Kwota, którą moża przypisać funduszom i kolumna F7 - Kwota, którą można przypisać funduszom + kwota już wypłacona ograniczona do udziału funduszu;
- w punkcie 4 - Obliczenie salda rocznego - wers AP2, kolumna CA i kolumna R - Zweryfikowana kwota, którą można przypisać funduszom;
- w punkcie 5 - Saldo roczne - kolumna T - Zweryfikowana kwota, którą można przypisać funduszom;
- w punkcie 5 - Saldo roczne - kolumna V - wers "Do odzyskania";
- obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący niewłaściwego wykonania uprawnień Komisji do obliczenia kwoty, która można przypisać funduszom, i naruszenia zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań
- Rumunia uważa, że służby Komisji błędnie zastosowały stopę dofinansowania w wysokości 75 % do priorytetów 1 i 2 dotyczących sektora transport, ponieważ w momencie zatwierdzenia rozliczeń za rok obrotowy 2017-2018 skuteczna była decyzja C(2018)8890 final, która wprowadziła zmianę POIM poprzez zwiększenie stopy dofinansowania z 75 % na 85 % dla projektów dotyczących sektora transportu (priorytety 1 i 2 POIM)
- Ponadto, mając na względzie jasne postanowienia decyzji C(2018)8890 final, a także brak w rozporządzeniu nr 1303/2013 przepisów, które ograniczałyby stosowanie stopy dofinansowania zatwierdzonej decyzją do bieżących lat obrotowych, Rumunia uważa, że poprzez brak zastosowania stopy dofinansowania w wysokości 85 % zatwierdzonej decyzją C(2018)8890 final zaskarżona decyzja narusza zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań.
2. Zarzut drugi dotyczący naruszenia obowiązku uzasadnienia przewidzianego w art. 296 akapit drugi TFUE i zasady dobrej administracji
- Rumunia twierdzi, że obowiązek uzasadnienia przewidziany w art. 296 akapit drugi TFUE został naruszony, ponieważ zaskarżona decyzja nie wskazuje podstawy prawnej dotyczącej powodów, dla których Komisja wyłączyła, w odniesieniu do toku obrotowego 2017-2018, zastosowanie zwiększonego współczynnika procentowego stopy dofinansowania w wysokości 85 %, ustanowionej na mocy decyzji C(2018)8890 final.
- Ponadto Rumunia uważa, że wymijające stanowisko Komisji Europejskiej w procesie decyzyjnym zakończonym wydaniem decyzji C(2019)4027 final w połączeniu z opóźnioną odpowiedzią służb Komisji na kwestie podniesione przez władze rumuńskie stanowi naruszenie zasady dobrej administracji
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.