Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.46

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. - Fashion Energy/EUIPO - Retail Royalty (1st AMERICAN)
(Sprawa T-54/18) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego 1st AMERICAN - Wcześniejszy g raficzny unijny znak towarowy przedstawiający orła - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Zasada kontradyktoryjności - Artykuł 95 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 - Skarga wzajemna)

Język postępowania: angielski

(2019/C 305/54)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Fashion Energy Srl (Mediolan, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci T. Müller i F. Togo)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: L. Rampini i H. O'Neill, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Retail Royalty Co. (Las Vegas, Nevada, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci M. Dick i J. Bogatz)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 15 listopada 2017 r. (sprawa R 693/2017-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Retail Royalty a Fashion Energy.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 15 listopada 2017 r. (sprawa 693/2017-2).
2) Skarga wzajemna zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
3) Tytułem skargi głównej, EUIPO i Retail Royalty Co. pokrywają własne koszty i zostają obciążeni, po połowie, kosztami poniesionymi prze z Fashion Energy Srl.
4) Tytułem skargi wzajemnej, Retail Royalty pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Fashion Energy i EUIPO.
1 Dz.U. C 123 z 9.4.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.