Sprawa T-534/21: Postanowienie Sądu z dnia 20 maja 2022 r. - VP v. Cedefop

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.284.37

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 lipca 2022 r.

Postanowienie Sądu z dnia 20 maja 2022 r. - VP/Cedefop

(Sprawa T-534/21) 1

[Skarga o stwierdzenie nieważności oraz o odszkodowanie i zadośćuczynienie - Służba publiczna - Członek personelu tymczasowego - Wniosek o przedłużenie umowy o pracę na czas nieokreślony - Decyzja o nieprzedłużeniu - Skarga o stwierdzenie nieważności oraz o odszkodowanie i zadośćuczynienie - Akt podlegający zaskarżeniu - Oczywista niedopuszczalność]

Język postępowania: angielski

(2022/C 284/49)

(Dz.U.UE C z dnia 25 lipca 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: VP (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (przedstawiciele: adwokaci A. Guillerme, T. Bontinck, L. Burguin i T. Payan)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 270 TFUE skarżąca żąda, po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) z dnia 2 marca 2021 r., a po drugie, naprawienia poniesionej przez nią wskutek tej decyzji szkody i doznanej krzywdy.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) VP pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), w tym koszty związane z postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych.

1 Dz.U. C 431 z 25.10.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.